لیست دستورات مدیریتی داخل گروه
لیست دستورات مدیریتی داخل گروه

بعضی از عملیات مدیریتی هستند که نمیشه تو پنل مدیریت قرار داد یا ساده سازی کرد! پس مجبوریم از روش سنتی ارسال دستور تایپی به گروه استفاده کنیم ... دستورات ...